تامین انواع کلید قدرت در سایت ای بنک
ادامه مطلب

کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Complete Breaker سری H سایز 630A-1600A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 477
تعداد زیر محصول : 62
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Complete Breaker سری N سایز 630A-1600A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 481
تعداد زیر محصول : 63
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Complete Breaker سری L سایز 630A-1000A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 482
تعداد زیر محصول : 24
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Basic Frame سری N سایز 630A-3200A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 485
تعداد زیر محصول : 26
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Basic Frame سری H سایز 630A-3200A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 486
تعداد زیر محصول : 26
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Basic Frame سری L سایز 630A-1000A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 489
تعداد زیر محصول : 12
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPact NS Basic Frame سری LB سایز 630A-800A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NS از سایز 630A تا 3200A در سطوح ولتاژ LV عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر دارای واحد کنترل MicroLogic داخلی برای اندازه گیری انرژی و توان است. ComPact N ...

کد کالا : 490
تعداد زیر محصول : 8
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری K سایز 250A-400A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و با سیستم های فرمان قطع (trip un ...

کد کالا : 496
تعداد زیر محصول : 4
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری B سایز 16A-250A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 498
تعداد زیر محصول : 93
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری F سایز 2.5A-630A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 500
تعداد زیر محصول : 247
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری H سایز 2.5A-630A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 502
تعداد زیر محصول : 150
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری HB1 سایز 12.5A-630A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 504
تعداد زیر محصول : 157
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری HB2 سایز 12.5A-630A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 507
تعداد زیر محصول : 138
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری M سایز 16A-125A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و با سیستم های فرمان قطع (trip un ...

کد کالا : 510
تعداد زیر محصول : 44
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری N سایز 2.5A-630A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 511
تعداد زیر محصول : 169
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری R سایز 2.5A-630A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 512
تعداد زیر محصول : 167
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX سری S سایز 16A-160A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX و ComPacT NSX از سایز 2.5A تا 630A در دو نوع AC و DC و در سطح ولتاژهای 240V و 415V و 690V و 1000V عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای بهینه سازی فضا در دو سایز فریم طراحی شده و ...

کد کالا : 514
تعداد زیر محصول : 22
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSXm سری B سایز 16A-160A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSXm و ComPacT NSXm از سایز 16A تا 160A در سطح ولتاژهای LV عرضه می شود. کلید MCCB ComPact NSXm اشنایدر در یک سایز فریم و برای بهینه سازی فضا طراحی شده است. کلید MCCB اش ...

کد کالا : 527
تعداد زیر محصول : 56
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSXm سری E سایز 16A-160A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSXm و ComPacT NSXm از سایز 16A تا 160A در سطح ولتاژهای LV عرضه می شود. کلید MCCB ComPact NSXm اشنایدر در یک سایز فریم و برای بهینه سازی فضا طراحی شده است. کلید MCCB اش ...

کد کالا : 530
تعداد زیر محصول : 56
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSXm سری F سایز 16A-160A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSXm و ComPacT NSXm از سایز 16A تا 160A در سطح ولتاژهای LV عرضه می شود. کلید MCCB ComPact NSXm اشنایدر در یک سایز فریم و برای بهینه سازی فضا طراحی شده است. کلید MCCB اش ...

کد کالا : 535
تعداد زیر محصول : 56
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSXm سری H سایز 16A-160A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSXm و ComPacT NSXm از سایز 16A تا 160A در سطح ولتاژهای LV عرضه می شود. کلید MCCB ComPact NSXm اشنایدر در یک سایز فریم و برای بهینه سازی فضا طراحی شده است. کلید MCCB اش ...

کد کالا : 536
تعداد زیر محصول : 56
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSXm سری N سایز 16A-160A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSXm و ComPacT NSXm از سایز 16A تا 160A در سطح ولتاژهای LV عرضه می شود. کلید MCCB ComPact NSXm اشنایدر در یک سایز فریم و برای بهینه سازی فضا طراحی شده است. کلید MCCB اش ...

کد کالا : 537
تعداد زیر محصول : 56
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX DC سری F سایز 16A-600A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX DC و ComPacT NSX DC  مخصوص جریان DC و از سایز 16A تا 1500A و در سطح ولتاژهای 24VDC، 250VDC و 500VDC و 600VDC و 750VDC عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای ب ...

کد کالا : 549
تعداد زیر محصول : 97
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX DC سری N سایز 16A-1200A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX DC و ComPacT NSX DC  مخصوص جریان DC و از سایز 16A تا 1500A و در سطح ولتاژهای 24VDC، 250VDC و 500VDC و 600VDC و 750VDC عرضه می شود. کلید MCCB اشنا ...

کد کالا : 550
تعداد زیر محصول : 30
کلید اتوماتیک اشنایدر مدل ComPacT NSX DC سری S سایز 16A-600A

کلید اتوماتیک اشنایدر (کلید MCCB اشنایدر) مدل ComPact NSX DC و ComPacT NSX DC  مخصوص جریان DC و از سایز 16A تا 1500A و در سطح ولتاژهای 24VDC، 250VDC و 500VDC و 600VDC و 750VDC عرضه می شود. کلید MCCB اشنایدر برای ب ...

کد کالا : 551
تعداد زیر محصول : 42

تامین انواع کلید قدرت در سایت ای بنک

منو